May 2018
Justin Bozonier
$20.00
47 days ago - Justin Bozonier
scikit-learn
Machine Learning
Python
Ryszard S. Michalski, Jaime G. Carbonell, Tom M. Mitchell
$19.00
47 days ago - Ryszard S. Michalski, Jaime G. Carbonell, Tom M. Mitchell
Machine Learning
Computer Science
Raúl Garreta
$11.00
47 days ago - Raúl Garreta
scikit-learn
Machine Learning
Python
Sumit Mund
$20.00
47 days ago - Sumit Mund
Machine Learning
Azure
Python
everything
Jobs in
everything
Ashburn, VA